Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Наукова школа «Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів» НН ІМЗ ім. Є.О. Патона

Керівник наукової школи – Лобода Петро Іванович, доктор технічний наук, професор, академік НАН України, професор кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії КПІ ім. Ігоря Сікорського, науковий керівник Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Наукова школа «Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів» заснована у 1962 році доктором технічних наук, професором, член –кор. НАН України Самсоновим Григорієм Валентиновичем

Самсонов Григорій Валентинович – один із організаторів і перший завідувач кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії. Г.В. Самсонов (1918-1975) вніс значний вклад в розвиток матеріалознавчої науки щодо природи властивостей, синтезу, виробництва та застосування тугоплавких сполук та підготовку в Київському політехнічному інституті інженерних та наукових кадрів  високої кваліфікації. З його ім’ям пов’язана епоха щодо створення принципово нових  класів композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах, що дозволило створити цілі нові галузі промислового виробництва та види цивільної та спеціальної техніки.

Наукова школа сьогодні співпрацює з вченими 10 країн. Підтримуються тісні наукові зв`язки з провідними науково-дослідними організаціями у світі: Otto von Guericke Universitat,  Magdeburg (FRG); Forschungszentrum Julich GmbH, Julich (FRG); Institute of Physic and Technology of materials Bucharest (Romania); Wuhan Уханським polytechnic University  (China); Drexel University (A.J.Drexel Nanomaterials Institute), Philadelphia (USA); Tohoku University and Faculty of Engineering (Japan); National Institute of Material Science, Tsukuba (Japan), First Welding Company Inc., Bratislava (Slovakia); Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva (Israel); Dumlupinar University, Kutahya (Turkey), Nanyang Technological University (Singapore); Берлінським технічним університетом, Німеччина; Інститутом порошкової металургії, м. Мінськ, Республіка Білорусь.

Видатними  представниками наукової школи кафедри є керівники Інститутів і Відділів  матеріалознавчого  профілю, які  працювали  і працюють в системі  НАН  України:  академіки  НАН  України В.В. Скороход, А.Г. члени-кореспонденти  Андрієвський Р.О., Гнесін Г.Г.,  Бондаренко В.П., Лобода П.І., д.т.н., проф. Ковальченко М.С., д.т.н., проф. Карпінос Д.М., д.т.н., проф. Солонін С.М., д.т.н., проф. Маслюк В.А., д.т.н. Гогоці Ю.Г., професор Drexel University, Філадельфія, США:  д.т.н. Астахов Є.А., д.т.н Тур О.О., д.ф-м.н. Косячков О.О.,  д.т.н. Гунченко В.О., д.т.н. Василькив О.О., проф. Тохоку університету Димірський С.

За останні 10 років вченими наукової школи опубліковано більше 100 статей у відомих  закордонних  наукових  журналах,  що  індексуються  наукометричними базами даних, серед яких J. Alloys Compounds; Intermetallics, Ceramics International, Scripta Materialia, J. Nanosci. Nanotechnol, Journal of the American Ceramic Society, Journal of Superhard Materials, Journal of the Ceramic Society of Japan, Journal of the American Chemical Society, JOM, International Journal of Applied Ceramic Technology, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials,.Material Science and Engineering Technology, Advances in Applied Ceramics, Metals, Applied Nanoscience, Vacuum World Journal of Engineering, International Journal of Applied Mechanics and Engineering та ін.

Основні наукові напрями школи:

Матеріалознавство тугоплавких сполук, теорія і практика одержання чистих високотемпературних керамічних матеріалів поліфункціонального застосування; Дослідження закономірностей зародкоутворення та кінетики росту кристалів із бінарних та тернарних розплавів;

Розроблення теоретичних основ процесу вирощування крупних, структурно і хімічно досконалих монокристалів тугоплавких боридів з наперед заданою кристалографічною орієнтацією;

Вивчення кінетики процесу фазових перетворень, теплопередачі, спікання, росту зерна, капілярного транспорту більш легкоплавкої фази, дифузійної коалесценції та перекристалізації під час швидкісного нагрівання капілярно пористого тіла із частинок тугоплавких боридів в полі температурного градієнту;

Створення нового класу керамічних композиційних матеріалів, здатних працювати в умовах великих термомеханічних навантажень до температур 1600 0С.

Дослідження кінетики процесу спрямованої кристалізації розплавів квазібінарних евтектичних сплавів; Синтез нових боридних матеріалів з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними властивостями;

Вивчення напружено-деформованого стану фазових складових армованих керамічних композитів;

Дослідження надшвидкісного охолодження розплавів евтектичних сплавів квазібінарних систем, впливу полів механічних коливань, з одночасним пропусканням струму на фазові перетворення, ущільнення та формування мікроструктури капілярно-пористих тіл в умовах великого температурного градієнту

Розробка захисних та функціональних порошкових покриттів. Розробка порошкових магнітно-м’яких матеріалів електротехнічного призначення на основі композиційних порошків.

Розробка фізико-технологічних основ виготовлення високощільних порошкових матеріалів на основі заліза.

Розробка високошвидкісних методів отримання металокерамічних твердосплавних матеріалів із субмікронним зерном.